KKK

Kas teil on mingi eriline tekst või raamat, mida te teenistusel loete?

Meil ei ole erilist teksti ega raamatut peale Piibli. Me usume, et Piibel on Jumala Sõna.

Kas on mingeid erilisi reegleid, mida koguduse liikmed peavad järgima?

Rääkides reeglitest, ootame, et iga kristlane järgiks Piibli eetikat ja moraali. Selles osas ei erine me teistest kristlikest kogudustest.

Mis erinevus on Elu Sõna kogudusel ja teistel mittetraditsioonilistel kogudustel?

Elu Sõna kogudus on üks paljudest protestantlikest kogudustest. Martin Lutheri poolt alustatud reformatsioonist alates on läbi ajaloo esile kerkinud palju erinevaid liikumisi. Neist igaüks on rõhutanud eriliselt mingit piibellikku tõde. Näiteks baptistid rõhutasid veega ristimist, nelipühilased Püha Vaimuga ristimist, metodistid pühadust. Nende liikumiste usu alus on püsinud muutumatuna. Erinevus tuleneb sellest, et tugevamini on rõhutatud teatud Piibli aspekte. Ajaloolises perspektiivis on Elu Sõna kogudus nn “vabakogudus”. Me usume, nagu uskus ka Martin Luther: Ainult Piibel – kõik kirjutised ja traditsioonid peavad alluma Piiblile. Igaühel on õigus lugeda Piiblit sellisena nagu ta on kirjutatud. Ainult Jeesus – ei Neitsi Maarja ega ükski ikoon ei pea seisma inimese ja Jumala vahel. Inimene võib pöörduda Jumala poole ja paluda Teda Jeesuse nimel. Ainult usk – meie teod ei päästa meid. “Õige elab usust” Ainult arm – Me oleme armust saanud päästetud, läbi usu – ja see ei ole meist enestest, vaid see on Jumala and – mitte tegudest, et keegi ei saaks kiidelda. Milline on teie usutunnistus? “Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Isandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel, sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.”

On teil erilisi traditsioone, mida te järgite?

Me tähistame jõule, ülestõusmispühi ja nelipüha nagu ka teised kristlikud kogudused.

Kas teil on erilised ajad palvetamiseks?

Kristlastena ei ole meil kindlaks määratud aegu palvetamiseks. Iga kristlane võib paluda siis, kui ta ise soovib. Samas on aga väga hea omada erilist, palve jaoks eraldatud aega. Näiteks igal hommikul või igal õhtul. Kogudusena palvetame me koos pühapäevastel koosolekutel ja palvekoosolekutel nädala sees.

Kuidas te suhtute teistesse religioonidesse?

Piibel õpetab meile, et Jeesus on ainus tee Jumala juurde. Selle tõttu me ei usu, et kõik religioonid on õiged. Samuti ei usu me, et kõik religioonid kummardavad sama Jumalat. Religioon on inimkonna püüd jõuda Jumalani. Kristlus on Jumala püüd leida inimene ja vastata meie igatsusele Tema järele.

Kas te usute Jeesust?

Jah, loomulikult. Jeesus on Jumala Poeg, kes tuli siia maa peale 2000 aastat tagasi, et inimkond leiaks taas tee Jumala juurde. (Kui Aadam ja Eeva tegid pattu, siis otsene suhe inimese ja Jumala vahel hävis ja ainult Jeesus oli see kes sai selle taastada). Jeesus suri ristil, tõusis üles kolmandal päeval ja on täna Taevas, Isa Jumala juures. Ilma Jeesuseta poleks kristlust. Usk Temasse on meie usu tuum. Pääste on kättesaadav igaühele kes usub sellesse, mida Jumal tegi läbi Jeesuse Kolgata ristil ja et Jeesus on Isand ja Päästja. Apostel Paulus seletab seda väga hästi oma kirjas roomlastele 10. peatükis salmides 9,10 ja 13: Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Isand ja usud oma südames, et Jumal on tema surnuist üles äratanud saad sa päästetud.Sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks… Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.

Mis saab peale surma?

Kristlik usk on võimalik võtta kokku ühte piiblisalmi – see on Johannese evangeeliumis 3. peatükis salmis 16: Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleksigavene elu. Igaüks, kes usub Jeesust ja seda, mida Ta ristil tegi, saab kingituse – igavese elu. See on imeline lootus, mis on kristlastel vastavalt Jeesuse sõnadele: “Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks.” Jeesus tuli maailma päästma, mitte hukka mõistma. Piibel räägib, et on olemas igavene põrgu neile, kes hülgavad Jeesuse ja keelduvad Temasse uskumast. See on piibellik tõde, mille varjamisega ei aita me kedagi. Piibel räägib füüsilisest, vaimsest ja igavesest surmast. See tähendab, et kui keegi sureb, siis ta lihtsalt ei lakka olemast. Inimesed on igavesed olendid ning küsimus, mida peame küsima on – kus nad veedavad oma igaviku? Põhiliselt on surm osaduse katkemine. Inimene kes ei tunne Jumalat ja kes polevõtnud vastu Jeesust oma isiklikuks Päästjaks on vaimselt surnud. See tähendab, et tema osadus Jumalaga on patu tõttu katkenud. Kui sellises seisus inimene sureb füüsiliselt siis siseneb ta igavesse surma. Kui aga vaimselt surnud inimene võtab vastu Jeesuse oma isiklikuks Päästjaks, siis ta sünnib uuesti. Uuesti sündimine tähendab, et Jumala elu tuleb temasse, osadus Jumalaga taastub, ta võtab oma sisemisse inimesse vastu igavese elu ning tuleb vaimsest surmast vaimsesse ellu. Ja kui ta nüüd sureb füüsiliselt, läheb ta Taevasse Jumala juurde, et olla koos Temaga igavesti. See on miski, mille järele iga kristlane igatseb. Jeesus on ainus, kes on surma võitnud. Ta tõusis surnuist üles ja tahab anda igavese elu kõigile, kes temasse usuvad.

Kuidas saada päästetud?

“Sest kõik on teinud pattu ja jäänud ilma Jumala aust,” ütleb Piibel. Jumal lõi Aadama ja Eeva selleks, et nendega suhelda. Ta andis neile vaba tahte ning kahjuks nad otsustasid pöörata Jumalale selja ja minna oma teed. Nii tuli patt maailma ning Jumal ei saanud enam inimesega suhelda sellisel lähedasel moel, nagu Ta alguses oli kavandanud. Sel põhjusel vajame me päästet, ehk midagi mis taastaks suhte meie Loojaga. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. (Johannese evangeeliumi 3. peatükk salm 16) Siin ongi meie pääste alus – Jeesus. Jeesus tuli siia maailma ja elas täielikult püha ja patuta elu. Seepärast oli võimalik Tema peale panna kõik meie patud ning ta sai surra ristil meie eest. Ta suri sinu ja minu, kogu inimkonna eest. See on miski, mida kristlased nimetavad lunastuseks. Seeläbi saame me kõik oma patud andeks. Jeesus tõusis surnuist üles ja tänasel päeval on ta Taevas Isa Jumala juures. Tegelikult on päästetud saada väga lihtne. See, mida me peame tegema, on võtma vastu Jeesuse oma südamesse, seda oma suuga tunnistades. Nii lihtne see ongi. Ei mingeid keerulisi rituaale, ega tseremooniaid. Piisab, kui sa ütled: ”Jeesus tule minu ellu. Anna mulle andeks minu patud. Ma tänan sind, et ma nüüd võin tulla Jumala juurde ja sellest hetkest alates olen ma Jumala laps.” Jeesus ütles: “Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minuses usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. (Joh 11:25-26) Jeesus tuli siia maa peale, et päästa, mitte kohut mõista. Johannese evangeelimi 3. peatüki 16. salm ütleb: …et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Igaüks, kes usub Jeesusesse ja sellesse mida Tema tegi ristil, võtab kingitusena vastu igavese elu. Me teame, et sel päeval, mil me sureme, ootab meid igavene elu Taevas. Inimesed on igavesed olendid. Küsimus on, kus nad veedavad oma igaviku? Piibel räägib sellest, et on olemas igavene põrgu neile, kes hülgavad Jeesuse ja keelduvad Temasse uskumast. Sellepärast on nii tähtis, et igaüks saaks võimaluse kuulda evangeeliumi – häid sõnumeid sellest, kes Jeesus on ja mida Ta on teinud inimkonna jaoks.

Mida te arvate haigustest?

Jumal võtab vastu iga inimese vaatamata sellele kas ta on terve või haige.Väga tähtis on seda meeles pidada. Piibel räägib sellest, et evangeelium on head sõnumid kogu inimkonnale. Apostlite tegude raamatus 10. peatükis 38. salmis on kirjas ….Jumal oli võidnud Jeesuse Naatsaretist Püha Vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Kui Jeesus tervendas haigeid, oli see üks Jumala lõputu armastuse väljendusi. Jeesus oli täidetud Jumala tervendava väega. Ta tundis haigetele kaasa ja tegi nad terveks. Kui Jeesus käis siin maa peal, võitles ta haiguste vastu. Haigus ei olnud tema sõber, vaid vaenlane. Sellepärast Jeesus tervendas ja taastas haigeid inimesi. Piibel ütleb, et Jeesus on seesama eile täna ja igavesti. Ta elab ja Tal on ka täna tervendav vägi – me oleme näinud selle tõestuseks palju tervenemisi. Piibel räägib haigusest kui millestki kurjast ja kuradist lähtuvast. Kuna inimkond langes Eedeni aias pattu, tulid patt, haigused, vihkamine, sõjad, vaesus ja nälg siia maailma. Haigused vaevavad paljusid inimesi, kuid see ei tähenda tingimata, et selle taga oleks mingi konkreetne patt. Kui inimesed küsisid Jeesuselt, kas pime mees ise või tema vanemad on pattu teinud, vastas Ta et ei üks ega teine, vaid see on sündinud, et Jumala au saaks avalikuks. Jeesus ei näidanud näpuga ega mõistnud seda pimedat hukka vaid tahtis teda tervendada ja ka tegi seda. Sama kehtib ka täna. Jumal on valmis meid aitama, üles tõstma ja tervendama ning Ta teeb seda erinevatel viisidel. Üks võimalus on meditsiin. Seetõttu pole me kuidagi arstide vastu, pigemvastupidi. Arstide töö on ühiskonnale väga tähtis.Teiseks saab Jumal meid tervendada läbi eestpalve. Jeesus ütles, et usklikud panevad oma käed haigete peale ja haiged saavad terveks. Jeesus elab täna. Ja Ta teeb imesid nende kaudu, kes usuvad Temasse.

Kas Piibel on tõde?

Me usume, et Piibel on Jumala Sõna, mida tänapäeval on võimalik rakendada samamoodi, nagu sel ajal, kui see kirjutati. Me saame elada Piibli järgi. Piiblit võib olla raske mõista, aga kui on midagi arusaamatut, on alati võimalik pöörduda Autori poole ja küsida tema käest seletust

Milline on teie seisukoht loomisesse?

Mis puudutab loomist, usume me, et see mida kirjutab 1. Moosese raamat, on tõde. Teisiti öeldes – Jumal lõi maailma.

Kuidas te suhtute sakramentidesse?

Ristimine ja armulaud on pühad toimingud (seda tähendabki sõna “sakrament”), kuid need ei ole vahendid mille kaudu inimene saab päästetud. Kui inimene saab ristitud, siis väljendab ta selle kaudu maailmale ja Jumalale midagi, mis on juba tema südames toimunud. Ma saan ristitud sellepärast, et ma usun Jeesusesse ja kui ma võtan Tema vastu oma südamesse, siis Piibel ütleb, et ma “suren koos Temaga” ja ma ka “tõusen surnuist üles koos Temaga”. Läbi ristimise ma demonstreerin, et ma olen surnud koos Jeesusega (minnes vee hauda), ma olen koos temaga maha maetud (olen vee all) ja siis mind tõstetakse mind surnuist üles koos Temaga uude ellu (tulen veest välja). Jeesus ütles, kes usub ja saab ristitud, saab päästetud. (Markuse evangeelium peatükk 16 salm16). Kõigepealt me usume ja alles siis meid ristitakse.

Kas teie koosolekud on avatud kõikidele?

Igaüks on teretulnud. Meie koosolekud toimuvad igal pühapäeval kell 11.00. Nendest osa võtmiseks ei ole vaja olla koguduse liige või kristlane.

Mida tehakse Elu Sõna koguduse koosolekutel?

Meie pühapäevastel teenistusetel on oluline osa muusikal ja ühislaulmisel.Samuti jagatakse informatsiooni koguduses toimuvate sündmuste kohta ning antakse võimalus annetada. Me palvetame ka inimeste palvesoovide pärast. Palvevajadustest teavitamiseks tuleks enne teenistust anda sellekohane info kohanäitajate kätte, helistada koguduse sekretärile (7400 466) või kasutada e-posti info@elusona.ee. Tähtsaim osa teenistusest on jutlus. Tavaliselt jutlustab koguduse pastor, kuid mõnikord ka külalisjutlustad. Teenistuse lõpus on võimalik tulla eestpalvele. Pärast teenistust pakutakse kohvi ja teed ning paljud kasutavad võimalust suhelda oma sõpradega.

Kas Elu Sõna koguduse koosolekutel kogutakse annetusi?

Jah. Piibel räägib palju andmisest ning sellest, et koguduse töö hoitakse ülal annetustest, aga andmine on alati vabatahtlik.

Kuidas saada Elu Sõna koguduse liikmeks?

Koguduse liikmeks saamise esmaseks eelduseks on olla uuesti sündinud ehk Kristuse oma Isandaks ja Päästjaks vastu võtmine. Samuti inimese tahe osaleda koguduse töös. Meie sooviks on, et igaüks tunneks end selles koguduses hästi. Selleks, et saada koguduse liikmeks, on vaja kirjutada vastav avaldus, mille järel leiab aset vestlus pastoriga, kes tutvustab koguduse tööd ja eesmärke. On oluline, et inimene mõistaks, mida koguduse liikmeks olemine tema jaoks tähendab. Kogudusest lahkumiseks peab samuti tegema vastavasisulise kirjaliku avalduse.

Kuidas te värbate uusi liikmeid?

Me ei värba uusi liikmeid. Inimesed saavad koguduse liikmeks, kui nad selleks ise soovi avaldavad (vt eelnevat küsimust). Koguduse liikmete jaoks on päris tavaline kutsuda sõpru, sugulasi, klassi- või töökaaslasi külastama koguduse koosolekuid, andes neile võimaluse kuulda evangeeliumi. Kui keegi neist selle kaudu võtab Jeesuse oma südamesse vastu, on üsna loomulik, et ta jätkab käimist samas koguduses, kus ta esimest korda Jeesust kohtas. Samas on inimesel alati vabadus valida endale mõni teine kogudus. Kõige tähtsam on see, et tal oleks elav suhe Jumalaga.

Kes on Elu Sõna koguduse liikmed?

Jeesus tuli siia maa peale selleks, et anda võimalus igale inimesele saada päästetud. See peegeldub ka koguduses. Elu Sõna koguduse liikmed on inimesed eri vanuses, erinevatest rahvustest ja ühiskonnakihtidest.