Elu Sõna DNA

Kogudus on kristliku elu alus. See on paik, kus Jumal meid õnnistab ja kus meie saame olla teistele õnnistuseks. Eri kogudustel on erinevad ülesanded sõltuvalt sellest, milliseid tõdesid nad rõhutavad ja milleks Jumal neid on kutsunud. Samal ajal on on asju, mis ühendab kõiki kogudusi ja kristlasi. Viis punkti, mis on vajalikud selleks, et võiksime tugevasti käia koos Isandaga ühtivad sellega, millest koosneb Elu Sõna koguduse DNA.


http://www.dreamstime.com/-image23062541

1. Evangeeliumi kuulutamine

Oleme kutsutud kuulutama evangeeliumi. Kirjas roomlastele 1:16 ütleb Paulus: “Sest ma ei häbene evangeeliumi; sest see on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, nii juudile esiti kui ka kreeklasele.” Me oleme kutsutud kuulutama rõõmsat sõnumit sellest, et Jeesus päästab ja muudab elusid. Jeesus ütles, et nii taevas kui põrgu on olemas ja kui inimesed ei kuule evangeeliumi, nad hukkuvad. Aga Jumal ei taha, et ükski inimene hukkuks. Jumal tahab jõuda meie abiga inimesteni. Meie päevil tõusnud vaidlused põrgu olemasolust annavad tunnistust sellest, et vajame teistsugust suhtumist evangeeliumi: me peame kaitsma klassikalist kristlust, mitte üksnes endi lemmikideed. Samasse teemasse kuulub usk Piiblisse kui Jumala Sõnasse. See on koguduse kutsumise lahutamatu osa ning ühendab meid kõikide kristlastega kogu maailmas kõikidel aegadel. Me kuulutame ja seisame klassikalise kristliku usu kaitsel. preacher-bible

2. Õpetus usust

Oleme kutsutud kuulutama ja panema rõhku õpetusele usust. Johannese evangeeliumis 14:11–12 ütleb Jeesus midagi ennekuulmatut: “Uskuge mind, et mina olen Isas ja et Isa on minus; aga kui mitte, siis uskuge nende tegude pärast. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen, ja veel suuremaid kui need on, sest mina lähen Isa juurde.” Meil on kalduvus lugeda neid sõnu pinnapealselt, sest need tunduvad uskumatutena. Lihtsam on mõelda nii: “See ei saa nii olla. Kuidas mina sureliku inimesena saan midagi sellist korda saata?” Aga meie vabandused on seotud meie endiga, aga eelpoolmainitud read osutavad otse Jeesusele. Piibel räägib sellest, et Tema saab seda teha siis, kui me Temasse usume. Kuna me ei näe imesid iga päev, võib tunduda, et imed on kaugel reaalsusest. Meil on võib olla raske uskuda. Kuid kui me tuleme Jeesuse juurde, käime koos Temaga ja võtame Tema Sõna oma ellu vastu, hakkame igatsema imesid ja uskuma, et kõik see on tõepoolest võimalik. Meil kogudusena on kutsumine üles õhutada usku, õpetada inimestele, kes nad on Jeesuses Kristuses ja mis neile kuulub Temas. holyspirit

3. Üleloomulik elu Pühas vaimus

Oleme kutsutud rõhutama elu Pühas Vaimus. Johannese evangeeliumis 7:37 ütleb Jeesus, rääkides Pühast Vaimust: “Kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu Kiri ütleb, selle ihust voolavad elava vee jõed.” Jumal tahab, et me oleksime Pühast Vaimust juhitud ja et vaimuannid toimiksid meie elus. Siis me saame rääkida ja korda saata seda, mida me ei suuda oma endi jõust. Aeg-ajalt üritame oma elu hoida enda kontrolli all, kuid Püha Vaimu pole võimalik kontrollida.

Püha Vaim liigub seal, kus Tema tahab ja nii elavad ka kõik need, kes on ülalt sündinud. Ometigi juhtub nii, et meil on raske oma otsusest kinni hoida. Me tahaksime kontrollida kõike ümbritsevat, kuid me ei peaks seda tegema. Me võime lasta lahti ohjadest ja lubada Pühal Vaimul endid juhtida. Vead on vältimatud, nendest me õpime ja need andestatakse. Kui kuuletume Vaimule, võib see viia suurte muutusteni inimeste elus. Me oleme kutsutud aitama kristlasi siseneda tugevasse ja tervesse suhtesse Püha Vaimuga, Temale kuuletuda ja toetuda. GoodNightEarth

4. Misjon

Apostlite tegude raamat 1:8 kirjutab: “Aga te saate Püha Vaimu väe, kes tuleb teie peale, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda- ja Samaariamaal ja maailma otsani.” Jumal andis meile Püha Vaimu, et meist saaksid Tema tunnistajad. Seega oleme me kõik misjonärid. On vaja öeld “jah” misjonile oma südames isegi siis, kui oleme kutsutud elama oma kodumaal kogu elu. Me kuulsime evangeeliumi ja saime usu ja Püha Vaimu anni. Me peaksime olema valmis minema kuni maailma äärteni, kui see peaks olema Jumala tahtmine. Kui me ei ole valmis, siis meie elu ei õnnestu. Meie suhe Jeesusega närtsib ja muutub elutuks. Piibel ei avane meile enam. Tugeva usu asemel muutume skeptiliseks kõige suhtes. Me ei koge enam Püha Vaimu oma elus. Selline elu on hirmsaim, mis võib kristlasel olla. Me oleme ebatäiuslikud inimesed, kuid Jumal näeb meie südant ja ta tahab meid kasutada evangeeliumi kuulutamises üle kogu maailma.

unity

5. Ühtsus

Johannese 17:21 ütleb Jeesus: “Et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, Isa minus ja mina Sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et sa mind oled läkitanud.” Me ei saa iial täit läbimurret ega näe Jumala tahte täitumist, kui me evangeeliumi kuulutades kristlastena üksteisega kakleme. Kui me oleme üksteisega vaenujalal, tõuseb sellest tüli nii loomulikus kui ka vaimses maailmas. Saatan on lahkmeele ekspert ja ta kasutab seda kristlaste vastu väga oskuslikult. Vaenlane tahaks, et me isiklikust maitsest, eelistustest ja harjumustest lähtudes põlgaks üksteist ja mõistaks üksteist hukka. Probleemi juureks on soov tõsta üles iseennast ja rõhutada teiste puudujääke. Kui Jeesus palvetab ja räägib ühtsusest, osutab ta just sellele. Ta tahab, et me sellise eluviisi maha jätaksime ning leiaksime üksmeele ja armastuse üksteise suhtes. Selle kaudu saab meie poolt armastatud Jeesus kõrgeks kiidetud. Ja kuna me armastame Teda, armastame me ka üksteist, me oleme sallivad omavaheliste erinevustele ja ebatäiuslikkusele vaatamata. Me peame otsima üksmeelt Vaimus ja Tões, otsima kõike, mis on päris ja tõeline ning tänama Jumalat selle eest. See avardab meie elu, me pole piiratud üksnes meie endiga ega selle või tolle jutlustajaga. Meist saab üks suur rahvas. Ja see on üks meie kutsumistest, meie mandaat.

Ulf Ekman 2012